Tuesday 4 September 2012

The Art of Alberto Savinio

Z

Alberto Savinio (1891 -1952)

http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Savinio

1 comment: